Studio life logo
Bản đồ số hóa hố khoan địa chất công trình
Co-Founder: Bùi Văn Biên
Việt Nam
Edtech Village

Company detail

Market size
<500 million USD
Started year
2016

Place: Việt Nam