Studio life logo
Công nghệ Gel nano ứng dụng trong nông nghiệp/ Agri-Gel Nano Applied Tech
Team leader: Nguyễn Bình Phương
Hà Nội
AgriTech Village

Company detail

Market size
<500 million USD
Started year
2016

Place: Hà Nội