Studio life logo
Dự án Phát triển thương hiệu Gạo Ruộng Rươi
Founder: Phạm Thị Kiều Oanh
Xã Ngũ Phúc - Huyện Kiến Thụy - Hải phòng
AgriTech Village

Company detail

Market size
<500 million USD
Started year
2017

Place: Xã Ngũ Phúc - Huyện Kiến Thụy - Hải phòng