Studio life logo
Do Hong Yen
Patamar Capital
Vietnam
Impact Village
Community Village

Investor details

Investor role: Investor in an Investment organisation/ Nhà đầu tư thuộc một tổ chức đầu tư

Join history: Not yet,

Channel: Friends/ Bạn bè