Studio life logo
Karissa
Venturra Capital
Indonesia
AgriTech Village
Edtech Village
Medtech Village

Investor details

Investor role: Investor in an Investment organisation/ Nhà đầu tư thuộc một tổ chức đầu tư

Join history: Not yet,

Channel: Friends/ Bạn bè